Demografische risicofactoren van suïcide onder jongeren in Nederland

Guus Berkelmans, Rob van der Mei, Sandjai Bhulai, Saskia Merelle & Renske Gilissen, IJERPH, 2020

Om meer inzicht te krijgen in wat voor soort jongeren overleden door zelfdoding in de afgelopen jaren (2013-2017) hebben we naar de microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek gekeken. We hebben het aantal zelfdodingen onder jongeren tot 23 jaar (grens van Jeugdwet) uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, herkomst, regio, en plaats in het huishouden (wonend bij ouders, alleen, met partner, etc). We hebben dit vergeleken met de gehele bevolking die overleden door zelfdoding en we vonden dat het over het algemeen om dezelfde groepen ging die een verhoogd suïciderisico hadden: mannen, mensen van Nederlandse herkomst en mensen die alleen wonen. Wel zagen we dat de verschillen groter waren onder de gehele bevolking dan onder jongeren. Ook bekeken we of het aantal zelfdodingen op bepaalde dagen van de week hoger is dan op andere dagen. We zagen dat zelfdodingen onder jongeren vrij evenredig over de week verdeeld waren, terwijl onder de gehele bevolking een significant hoger aantal zelfdodingen is op maandag en lager op zaterdag.