Suicidepreventie in het ziekenhuis?

Ziekenhuizen spelen een cruciale rol in de preventie van zelfdoding. Per jaar komen ongeveer 14.500 mensen op een spoedeisende-hulpafdeling van Nederlandse ziekenhuizen voor opvang en behandeling na een suïcidepoging, dat is 40 per dag. Deze mensen hebben 10 maal meer risico om in een later stadium suïcide te plegen. (Bron: CBS) In het ziekenhuis hebben ze vaak met hulpverleners op diverse afdelingen te maken: op de ambulance, de huisartsenpost, de SEH, de intensive care en de verpleegafdeling.

De zorg voor suïcidale patiënten doet een fors beroep op het persoonlijk functioneren van de hulpverlener. Er is terughoudendheid om over suïcidale gedachten te praten, het verkeerde te zeggen en te worden gezien (of zichzelf te zien) als een incompetente hulpverlener, bijvoorbeeld in het geval van recidiverende patiënten. Daarnaast zijn mensen na een suïcidepoging niet altijd coöperatief en helder. Zorg voor de suïcidale patiënt draagt dan ook fors bij aan de psychosociale arbeidsbelasting van de medewerkers, één van de belangrijkste oorzaken van het hoge ziekteverzuim in het ziekenhuis.

Het 113 Netwerk Ziekenhuizen

Met het Ministerie van VWS heeft 113 afgesproken een lerend netwerk van ziekenhuizen te realiseren in de periode 2019-2021.
Dit lerend netwerk van ziekenhuizen richt zich op:

 • Het vergroten van de kennis en vaardigheden van het omgaan met suïcidale patiënten en het creëren van een empathische, betrokken houding bij de medewerkers;
 • Het ondersteunen van medewerkers in het omgaan met suïcidaliteit op de SEH, intensive care en verpleegafdeling, waardoor de ervaren stress en overbelasting afneemt;
 • Het zorgdragen voor een veilige omgeving;
 • Het optimaliseren van de samenwerking tussen de afdelingen in het ziekenhuis en met de GGZ en huisarts, met het oog op nazorg na afloop van de opname;
 • Het vergroten van de tevredenheid onder patiënten en hun naasten met de geboden zorg en het verlagen van het suïciderecidive-risico, heropnames en de mortaliteit onder behandelde patiënten;

Wat is een 113 Netwerk Ziekenhuis?

Vanaf januari 2019 is stichting 113 gestart met gesprekken over suïcidepreventie in verschillende ziekenhuizen. In deze gesprekken zijn ziekenhuizen geïnformeerd en gemotiveerd zich aan te sluiten bij het lerend netwerk dat het '113 Netwerk Ziekenhuizen' wordt genoemd. Er hebben in 2019 twee bijeenkomsten plaatsgevonden met afvaardiging vanuit verschillende ziekenhuizen. (Zie verslaglegging netwerkbijeenkomsten 22 mei en 07 oktober 2019). Tijdens deze bijeenkomsten is informatie uitgewisseld met het doel commitment op te halen voor deelname aan het '113 Netwerk Ziekenhuizen'.

  Goede voorbeelden van 113 Netwerk Ziekenhuizen

   

    

    Een ziekenhuis dat deelneemt aan het '113 Netwerk Ziekenhuizen':

    1. Heeft de ambitie en de intentie om de zorg voor suïcidale mensen die worden opgenomen op een afdeling binnen een ziekenhuis te verbeteren.
    2. Heeft in de zorg voor suïcidale patiënten een goed voorbeeld te bieden aan andere (113 Netwerk) Ziekenhuizen en is bereid dit te delen en/of heeft de intentie een de zorg voor suïcidale patiënten te verbeteren op één van de vastgestelde pijlers voor verbetering. (zie 5.1).
    3. Stelt vanuit de organisatie 2 professionals in de gelegenheid zich aan bij dit netwerk als afvaardiging van het eigen ziekenhuis.
     Zij zijn het aanspreekpunt/ambassadeur suïcide preventie in het ziekenhuis voor 113 en zijn aanwezig bij de 2-jaarlijkse bijeenkomst van het '113 Netwerk Ziekenhuizen'. Deze 2 professionals uit dit ziekenhuis worden getraind door en op kosten van stichting 113 suïcidepreventie. Bij voorkeur is één van deze twee deelnemers een intensivist/vaste ic- arts/SEH/medisch specialist.
    4. Investeert in suïcidepreventie binnen het eigen ziekenhuis omwille van het welzijn van zorgverleners die met suïcidale patiënten te maken hebben. Zodat deze zorgverleners zich ondersteund weten in hun werk en meer zelfvertrouwen en tevredenheid ervaren in het werken met suïcidale patiënten.

    Laatste nieuws

    Blackdog Institute Australië

    In de richtlijnen waar de link naar verwijst heeft de Blackdog Institute aanbevelingen gedaan voor suïcidepreventie in de ziekenhuizen.

    De focus ligt vooral op nazorg. Elk ziekenhuis heeft dit in de eigen pilot regio’s geregeld maar ze zien dat maar een fractie van de mensen ook gebruik maakt van deze nazorg.

    Hierin liggen mogelijkheden voor ziekenhuispersoneel! Bekijk hier de Guidelines for integrated suicide-related crisis and follow-up care in Emergency Departments and other acute settings.

    113 Netwerk Ziekenhuizen: WINTERTIJD; communicatie in tijden van Covid-19

    In verband met Covid-19 en de maatregelen zal een "live" netwerkbijeenkomst op korte termijn niet haalbaar zijn.

    Om die reden wordt in de periode oktober '20 tot en met maart '21 iedere maand een webinar georganiseerd op de laatste donderdag van de maand (m.u.v. december) rondom een specifiek thema gevolgd door een spreekuur op de maandag erna.
    Thema's: Online Uitvraag (27 okt) , Screening op de SEH (26 nov), Scholing in de AGZ (17 dec). Onderwerpen voor de vervolgsessies zijn nog niet bekend.
    • Vooraf aan ieder Webinar wordt VIA DE NIEUWSBRIEF een uitnodiging verzonden met een link
    • Het Webinar kan ook altijd teruggekeken worden
    • Er wordt gebruik gemaakt van ZOOM
    Daarnaast is er voor de ambassadeurs van de formeel aangesloten ziekenhuizen een 6-wekelijks overleg ingepland om lopende zaken te bespreken of vragen voor te leggen.
     
    Ontvang je de nieuwsbrief niet en wil je dat wel, meld je dan aan bij M.Fuchs@113.nl

    Download informatie

    Catalogus onderzoek suïcide Nederland

    Voor achtergrondinformatie over suïcide(preventie) in Nederland kan je onze catalogus raadplegen.

    Suïcidepreventie toolkit voor de GGZ

    De suïcidepreventie toolkit biedt hulpverleners ondersteuning bij het herkennen, bespreken en behandelen van cliënten met suïcidaliteit.

    Contact

    Als je deelname overweegt of meer wilt weten neem dan contact op met de kwartiermaker voor de ziekenhuizen M.M. Fuchs. Dat kan telefonisch of per mail maar een vrijblijvend informatief gesprek op de ziekenhuislocatie behoort ook tot de mogelijkheden.

    Marja Fuchs
    Marja Fuchs