Organisatie

Als zorgaanbieder biedt 113 Zelfmoordpreventie laagdrempelige online hulpverlening door professionals en vrijwilligers. Mensen met suïcidale gedachten en hun naasten kunnen 24/7 anoniem en gratis gebruik maken van 113. Het aanbod van 113 is aanvullend op reguliere zorg. Onze hulpverlening bestaat onder meer uit crisishulplijnen, therapeutische online begeleiding, digitale zelfhulpmogelijkheden en verwijzing naar passende zorg.

113 ontwikkelt en onderzoekt het hulpaanbod en streeft ernaar om het bereik en de effectiviteit hiervan steeds verder te verbeteren. We werken dankbaar samen met onder andere Prorail en MIND om het online hulpaanbod te kunnen realiseren.

Als knooppunt of “hub” prikkelt, inspireert en verbindt 113 professionals binnen en buiten de zorg zodat zij effectief en op de benodigde schaal hun bijdrage aan suïcidepreventie (kunnen) leveren. We ondersteunen hen met inhoudelijke en procesmatige expertise en bieden trainingen, (online) materialen en instrumenten. Hierbij werken we intensief samen met GGD’en, GGZ-instellingen, maatschappelijke partners, gemeenten, grote corporates en de vervoerssector. Omdat we alleen samen suicides kunnen voorkomen.

113 is aanjager en coördinator van de Landelijke Agenda suïcide preventie en initiatiefnemer van de Supranet programma’s (Suïcide PRreventie Actie NETwerken). Op landelijk niveau zijn we betrokken bij de beleidsmatige agendering van suïcidepreventie door het Ministerie van VWS. Ook zijn we partner van het wetenschappelijk onderzoek consortium SureNet, nationaal vertegenwoordiger van de European Alliance Against Depression en sterk betrokken bij het internationale Zero Suicide netwerk.

Hoofd koel, hart warm

Ons werk draait om contact, nuchter nadenken en praktische stappen zetten. Allereerst in contact met onze hulpvragers en hun redenen om (zo) niet verder te willen leven. Daarnaast in contact met naasten en samenwerkingspartners: met hun emoties om suïcide te voorkomen. Ons warme hart combineren we met nuchter (helpen) nadenken en een pragmatische en resultaatgerichte ‘benen op de grond’ werkwijze. 

Lerend verbeteren

We werken evidence-based en onderzoeken of wat we doen werkt. Ons werk is nooit “af” en kan altijd beter. Met elkaar creëren we een professioneel klimaat waarin we elkaar nuchter bevragen, aanmoedigen en ondersteunen. Wij durven daarbij nieuwe wegen te bewandelen en lopen niet weg voor uitdagingen. We stellen onszelf ambitieuze doelen en pionieren met nieuwe toepassingen om suïcide te voorkomen.

Formule: Bereik x Effect

Met de beschikbare middelen zoeken we steeds naar een zo groot mogelijk effect en een zo groot mogelijk bereik om zoveel mogelijk suïcides te voorkomen.

Organisatie van 113

Stichting 113 Zelfmoordpreventie is een wettelijk toegelaten zorginstelling en voldoet aan de criteria van de WTZI. In overeenstemming met de WTZI is er sprake van onafhankelijk toezicht op de leiding van de organisatie. Dit resulteert in een bestuursstructuur bestaande uit drie lagen:

  • Directie
  • Raad van Bestuur
  • Raad van Toezicht

Daarnaast werkt 113 aan de vorming van een cliëntenklankbord.

De Raad van Bestuur geeft sturing aan de organisatie en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de missie en visie van 113 en stippelt de koers voor de middellange en lange termijn uit. De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van de Raad van Bestuur en de dagelijkse leiding van de organisatie. Alle bestuursleden, met uitzondering van de directeur, zijn onbezoldigde vrijwilligers.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

De Raad van Bestuur bestaat uit:

Directeur en dagelijkse leiding

Directeur van 113 is Jan Mokkenstorm (psychiater) die op dit moment - vanwege ziekte - wordt vervangen door Leo Wijnbelt. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur en van de manager bedrijfsvoering. De directeur rapporteert aan de Raad van Bestuur.

Staf

Een klein stafbureau van HR, communicatie, ICT, financiën en een secretariaat zorgt voor ondersteuning van de organisatie én van de dagelijkse leiding.

Behandelteam

Het behandelteam van 113 bestaat uit psychologen, klinisch psychologen en psychiaters.

Kwartiermakers

113 werkt met bevlogen kwartiermakers. Zij zijn in alle delen van het land en in verschillende sectoren actief om suïcidepreventie vorm te geven.