Denk je aan Zelfmoord?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken

Disclaimer

Lees ook onze informatie over privacy en anonimiteit en onze voorwaarden.

Aan deze disclaimer  kunnen geen rechten worden ontleend. De op de site gepubliceerde algemene informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet specifiek  toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker. De toepassing van de informatie en de gevolgen van aan de hand daarvan vastgelegde afspraken hangen af van ieders persoonlijke situatie. De informatie kan niet worden gehanteerd als een vervanging van persoonlijk advies.

113 kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor verdere schade, uit welke hoofde dan ook, die de bezoeker, gebruiker of hulpvrager lijdt  als direct of indirect van het gebruik van het contact, en de aangeboden informatie, dienst- en hulpverlening.

Gebruiker van de website 113 dient zich op de hoogte te stellen van onderstaande disclaimer, informatie over privacy en algemene voorwaarden. Het gebruik en kennisnemen van deze site  impliceert het akkoord gaan met deze disclaimer en algemene voorwaarden.

Doel van Stichting 113

Stichting 113 wil een bijdrage leveren aan het voorkómen van suïcide (zelfmoord, of zelfdoding) en zelfbeschadigend gedrag, en suïcidale mensen, hun naasten en nabestaanden ondersteunen. Stichting 113 doet dit door informatie, contact, dienst- en hulpverlening aan te bieden, op basis van het beschikbare (wetenschappelijke) bewijs van effectiviteit.

113 gaat uit van de betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker, gebruiker of hulpvrager. Wanneer mocht blijken dat deze hier niet toe in staat is of kan worden geacht, behoudt 113 zich het recht voor haar dienst- en hulpverlening op te schorten of te staken, en doet een redelijkerwijze te verwachten inspanning de bezoeker, gebruiker of hulpvrager te wijzen op alternatieve vormen van dienst- en hulpverlening.

Nadelen van telefonische en online dienst- en hulpverlening

113 wijst erop dat haar werkwijze beperkingen, en (mogelijke) nadelen heeft ten opzichte van reguliere hulpverlening. Door de anonimiteit en het ontbreken van direct (oog)contact en het werken met vrijwilligers is 113 niet in staat een volledige indruk te krijgen van de aard en de ernst van de problematiek en de aard en dringendheid van de hulpvraag. Vrijwilligers en hulpverleners van 113 zijn afhankelijk van de volledigheid van de informatie en de bekwaamheid van de patiënt, bezoeker, gebruiker, hulpvrager om zijn klachten in taal om te zetten. Houding, intonatie en overige indrukken die in een rechtstreeks contact aanwezig zijn, ontbreken geheel. Door de beperking in de mogelijkheid verstrekte informatie te verifiëren, is de kwaliteit en juistheid van de dienst- en hulpverlening door medewerkers van 113 sterk afhankelijk van de juistheid en volledigheid van de informatie verstrekt door de bezoeker, gebruiker, of hulpvrager.

Zoek hulp bij reguliere hulpverlening (huisarts, therapeut, psychiater)

Stichting 113 adviseert bezoekers, gebruikers, of hulpvragers met klachten van lichamelijk, medische, psychiatrische of psychologische aard zich altijd te wenden tot reguliere (offline) hulpverlening bij een bevoegde (huis)arts, psycholoog, psychotherapeut of psychiater.

De hulpsite en hulplijnen van 113 zijn niet bedoeld ter vervanging van reguliere medische of psychiatrische hulpverlening, maar ter aanvulling daarop. Onder reguliere hulpverlening wordt verstaan: professionele hulpverlening die plaatsvindt door een hulpverlener die in de fysieke nabijheid verkeert van de hulpvrager. Bijvoorbeeld hulpverlening door een huisarts in een spreekkamer, of tijdens een huisbezoek.

Gelijktijdige dienst- en hulpverlening

113 is zich ervan bewust dat bezoekers, gebruikers en hulpzoekers gelijktijdig in behandeling zijn of kunnen komen bij reguliere hulpverleners. In een aantal gevallen kan dit leiden tot ongewenste effecten. 113 adviseert dringend gebruikers en hulpvragers hun huisarts of behandelaar op de hoogte te stellen van gebruik van de dienst- en hulpverlening door 113, en de aard en intensiteit van verkregen professioneel advies of behandeling via de helpsite. Als de hulpvrager dit wenst, kan 113 zelf ook contact maken met de behandelaar.  Hiervoor is noodzakelijk dat de anonimiteit van de hulpzoeker wordt opgeheven. Indien de reguliere behandelaar bezwaar ziet in het gelijktijdig bieden van persoonlijke adviezen, consultatie, of behandeling, kunnen deze worden opgeschort of gestaakt.

Spoedeisende situaties

Door het contact op afstand kan 113 bij spoedeisende situaties geen rol spelen bij het fysiek stabiliseren of beveiligen van de situatie. 113 adviseert hulpvragers of naasten contact op te nemen met reguliere hulpverlening, het alarmnummer 112, de politie of de brandweer. 113 houdt zich het recht voor in deze situaties contact te verbreken indien de indruk bestaat dat dit contact het nemen van passende maatregelen hindert of onaanvaardbaar vertraagt. 

113 maakt gebruik van verschillende communicatie media. Hieronder valt ook contact via berichtenverkeer (waaronder e-mail) waarbij zender en ontvanger geen direct  contact hebben en er tijd verstrijkt tussen vervaardigen, zenden, gelezen worden en het beantwoorden van een bericht. Deze vorm van communicatie schiet tekort bij spoedeisende situaties. In deze situaties geeft 113 dringend advies bezoekers, gebruikers of hulpvragers geen gebruik te maken van berichtenverkeer om het bestaan van een noodsituatie te melden. 113 adviseert dringend zich direct in verbinding te stellen met reguliere hulpverlening, het alarmnummer 112, de politie en/of de brandweer. Indien toch gekozen wordt om eerst contact te maken met 113 is het dringende advies gebruik te maken van de telefoon. 113 zal in die situaties altijd aandringen op het zoeken van passende oplossingen.

Beperkingen van 113 ten opzichte van reguliere hulpverlening

Door de anonimiteit en het ontbreken van direct (oog)contact en het werken met vrijwilligers is 113 niet in staat

 • een volledig medisch of psychiatrisch onderzoek te verrichten
 • lichamelijk onderzoek te verrichten of een indruk te krijgen van de fysieke toestand van de hulpzoeker
 • een volledige indruk te krijgen van de aard en de ernst van de problematiek en het eventueel daaruit voortvloeiende gevaar
 • een volledige indruk te krijgen van de aard en dringendheid van de hulpvraag
 • een (volledige) medische of psychiatrische diagnose te stellen
 • een daarop gebaseerde medische of psychiatrische behandeling te verrichten
 • medicatie voor te schrijven of te adviseren
 • in noodsituaties fysiek beveiligende maatregelen te (doen) nemen

113 adviseert dringend het zoeken van reguliere hulpverlening

bij bezoekers, gebruikers of hulpvragers die:

 • de laatste vier weken in toenemende mate last hebben gekregen van (verergering) van psychische, lichamelijke klachten; of zucht naar en/of gebruik van alcoholhoudende drank of roesmiddelen
 • de laatste twee tot vier weken in toenemende mate doodsgedachten, gedachten aan zelfbeschadiging, of suïcide hebben
 • plannen of voorbereidingen hebben getroffen voor zelfbeschadigend gedrag, of zelfmoord
 • zich zelf beschadigd hebben, een overdosis medicatie, alcohol of roesmiddelen hebben genomen; zich roekeloos hebben gedragen en/of anderen in gevaar hebben gebracht; of een poging hebben gedaan zich van het leven te beroven
 • een geestesstoornis hebben, denken te hebben, of recent hebben gehad waarbij beveiligende maatregelen aangewezen (kunnen) zijn om (dreigend) gevaar af te wenden
 • lichamelijk of geestelijk niet in staat zijn gebruik te maken van het telefonische of online aanbod van 113
 • via de telefoon of het internet geen betrouwbare informatie willen of kunnen geven die noodzakelijk is voor advisering of consultatie per telefoon of per mail met betrekking tot het hanteren van klachten, problemen en het vinden van hulp
 • een medisch, psychologisch of psychiatrisch onderzoek willen laten verrichten
 • een medische, psychologische of psychiatrische diagnose gesteld of uitgesloten willen hebben
 • een behandeling willen ondergaan op basis van een volledige medische, psychologische of psychiatrische diagnose
 • een behandeling willen ondergaan die buiten het aanbod van 113 valt (bijvoorbeeld therapie in een spreekkamer, of langdurige begeleiding door een vaste hulpverlener)
 • een psychiatrische aandoening hebben, denken te hebben, of recent hebben gehad, waarvoor medische of psychiatrische diagnostiek en behandeling (waaronder medicatie) aangewezen is of kan zijn

Suggesties over betere dienstverlening?

De medewerkers van 113 doen hun uiterste best ieder contact respectievelijk iedere behandeling goed te laten verlopen en alle administratieve procedures correct af te wikkelen. Heb je suggesties hoe de bejegening of andere aspecten van de dienst- en hulpverlening beter zouden kunnen, dan horen we dat graag. Je kunt dit aan ons doorgeven via dit formulier. Brengt dat geen oplossing of heb je er bezwaar tegen dat met de medewerker te bespreken dan kun je gebruik maken van de 113 klachtenregeling, zoals bedoeld in de Wet klachtenrecht cliënten zorgsector.

Kern van de regeling is bemiddeling door een klachtenbemiddelaar en een onafhankelijke klachtencommissie die snel op een ingediende klacht reageert. Verder wordt precies aangegeven hoe een klacht kan worden ingediend en wat u daarna kunt verwachten. De klachtenprocedure is op aanvraag beschikbaar.

Bronvermelding

Voor de informatie op deze website is gebruik gemaakt van verschillende bronnen: lees verder