Brief aan de informateur: suïcidepreventie in Nederland

08 april 2021
suïcidepreventie

Geachte informateur,

Suïcidepreventie in Nederland staat nu, in coronatijd, op een kruispunt. Het nieuwe kabinet heeft de kans en de verantwoordelijkheid om door te pakken en onze maatschappij robuuster te maken wat betreft suïcidepreventie en mentale gezondheid. Stel niet alleen een landelijk preventieakkoord Mentale Gezondheid vast, maar borg wat er al gebeurt aan het voorkomen van suïcides, juist nu! En kies voor een aanpak voorzien van structurele financiering, zodat we investeren en niet desinvesteren.

suicide preventie

1. Regel structurele financiële continuïteit en stabiliteit voor 113
Zonder besluit halveert de instellingssubsidie van Stichting 113 Zelfmoordpreventie in 2022. Dat betekent geen gehoor voor 5 op de 6 suïcidale mensen die onze anonieme en digitale hulplijn proberen te bereiken! Voorkom afbraak van wat er nu is qua suïcidepreventie en geef uitvoering aan de motie Dik-Faber1: regel structurele financiële continuïteit en stabiliteit voor 113.

2. Laat momentum van Kamerbrede steun wetsvoorstel niet verloren gaan
Bouw verder aan duurzame suïcidepreventie en daarmee aan preventie van ernstige mentale problematiek. Borg en verbreed de verantwoordelijkheid voor suïcidepreventie naar andere ministeries en naar gemeenten, inclusief de financiering ervan. Neem het Wetsvoorstel integrale suïcidepreventie op in het regeerakkoord, er is al een meerderheid in de Kamer, waaronder de door D66 toegezegde steun. De vorige VVD-fractie heeft het wetsvoorstel een positief advies meegegeven.

3. Nu doorpakken: It takes a society to prevent a suicide
Met de derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie (2021-2025) zijn we er nog niet. Het trainen van professionals in de sociaaleconomische sector is weliswaar geagendeerd, maar vooralsnog niet gedekt door middelen. Hier ligt een taak voor het ministerie van SZW. Naast VWS dient ook OCW middelen ter beschikking te stellen voor depressie- en suïcidepreventie in het onderwijs (STORM2). Want veel jongeren krijgen het de komende jaren heel zwaar, meer scholen moeten de tools krijgen om op tijd in te grijpen. Dat kan, door ook SZW en OCW nog in deze regeerperiode financieel te laten bijdragen aan de Landelijke Agenda Suïcidepreventie.

suicides voorkomen

Monique Kavelaars
Voorzitter rvb 113 Zelfmoordpreventie


1 Kamerstukken II, 2020/21, 25424, nr. 568, motie van het lid Dik-Faber c.s. Ter uitvoering van de motie wordt op moment van schrijven ondergezocht welk niveau van financiering passend is bij de ambities op het terrein van suïcidepreventie (rapport rond eind mei naar Kamer).
2 Strong Teens and Resilient Minds: bewezen effectieve preventie van depressie en suïcide bij adolescenten.

Vereiste middelen om op te nemen in het regeerakkoord, op jaarbasis


ad 1. Regel structurele financiële continuïteit en stabiliteit voor 113:
  • € 10 mio minimaal plus de autonome groei van de hulpvraag bij de anonieme hulplijn
ad 2. Laat momentum van Kamerbrede steun voor wetsvoorstel niet verloren gaan:
  • € 10 mio voor het Gemeentefonds, ofwel zo’n 60 cent per inwoner
  • € 1,2 mio voor communicatiestrategie en onderzoeksprogramma suïcidepreventie
ad 3. It takes a society to prevent a suicide, voorzie in deze kabinetsperiode in:
  • € 0,5 mio: Gatekeeperstraining voor 5.000 professionals in de sociaaleconomische sector, zoals schulphulpverleners en deurwaarders
  • € 1,5 mio: bijdrage STORM door OCW, gelijk aan bijdrage VWS

Bekijk hier het originele document.