Denk je aan Zelfmoord?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

 

 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft hoe de Stichting 113 Zelfmoordpreventie (113) jouw persoonsgegevens gebruikt die worden verzameld via haar website www.113.nl (de Website), haar mobiele applicatie ‘BackUp’, in het kader van vragenlijstonderzoeken en in verband met haar (telefonische en online) hulpverlening (de Hulpverlening).

113 vindt jouw privacy erg belangrijk. 113 vindt het ook belangrijk om transparant te zijn over de gegevens die wij van jou verzamelen en hoe wij deze gegevens vervolgens gebruiken ten behoeve van onze Hulpverlening en – in geanonimiseerde vorm – voor (wetenschappelijk) onderzoek naar suïcide(preventie). In deze privacyverklaring lichten wij daarom zo volledig mogelijk toe wat wij met jouw persoonsgegevens doen en waarom. Ook kun je lezen welke rechten je hebt ten aanzien van jouw persoonsgegevens. Als je vragen hebt over de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, dan kun je contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je terug onder “Wie is de verantwoordelijke”.

Als wij deze privacyverklaring wijzigen, zullen wij jou hierover informeren. Wij zullen dit doen door bijvoorbeeld het sturen van een e-mail (voor zover wij jouw e-mailadres hebben) en via een melding op onze Website. De meest recente versie van de privacyverklaring zal op deze Website beschikbaar zijn, samen met een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat de gegevens ofwel direct over iemand gaan, ofwel naar deze persoon te herleiden zijn, al dan niet door ze met andere gegevens te combineren.

Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst, seksuele voorkeur of (psychische) gezondheid worden bijzondere categorieën van persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.

Dat wij jouw persoonsgegevens verwerken, betekent nog niet dat wij weten wie je bent. Vaak weten we alleen dat de informatie betrekking heeft op hetzelfde individu, maar daarmee weten wij nog niet wie de persoon achter het individu is. Je kunt gebruikmaken van onze Hulpverlening zonder dat een van onze medewerkers weet wie je bent (tenzij je ervoor kiest om je naam bekend te maken aan onze medewerkers).

Wie is de verantwoordelijke?

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die wij verzamelen via de Website en onze Hulpverlening is de Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Je kunt ons vinden in Amsterdam. Ons bezoek- en postadres is Paasheuvelweg 25, AHTC Toren B, 1105 BP Amsterdam.

Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming (de FG) aangesteld. Deze persoon ziet toe op de op de correcte wijze van verwerking van persoonsgegevens binnen 113. Voor vragen en eventuele klachten en bezwaren over de verwerking van persoonsgegevens door 113 kun je contact opnemen met de FG via [email protected] en op werkdagen tussen 09.00 - 17.00u via 020 3113 883.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 

Persoonsgegevens

Bijzondere categorieën van Persoonsgegevens

Website (Nieuwsbrief)

Gegevens die je aan ons verstrekt wanneer je je aanmeldt voor onze 113-nieuwsbrief, waaronder in ieder geval jouw e-mailadres.

Daarnaast verwerken wij jouw IP-adres, zodra jij je aanmeldt voor onze nieuwsbrief via de Website.

Wij verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens.

Website (formulieren)

Gegevens die je aan ons verstrekt wanneer je een formulier invult (zoals een evaluatieformulier, contactformulier, klachtenformulier of zelftest), waaronder mogelijk jouw naam, telefoonnummer, e-mailadres, en informatie die jij invult in open velden.

Daarnaast verzamelen wij jouw IP-adres, zodra je een formulier invult op onze Website.

Afhankelijk van het soort formulier en de informatie die jij aan ons verstrekt verwerken wij mogelijk bijzondere categorieën van persoonsgegevens, namelijk gegevens met betrekking tot de (psychische) gezondheid.

Telefonische hulpverlening

Wij verwerken jouw telefoonnummer, tenzij je ons met een anoniem nummer belt. Omwille van jouw privacy wordt jouw telefoonnummer gepseudonimiseerd en omgezet in een uniek nummer. Jouw telefoonnummer is niet zichtbaar voor de hulpverleners van 113.

Daarnaast verwerken wij de telefoongesprekken zelf; de telefoongesprekken worden opgenomen. Van de telefoongesprekken worden geen notities gemaakt en opgeslagen.

Gegevens met betrekking tot de (psychische) gezondheid.

Pre-chat

Wij verwerken jouw IP-adres en de gegevens die jij invult in het pre-chat formulier, zoals jouw leeftijd, geslacht, woonsituatie en opleiding. Wij verwerken ook een naam. Dit hoeft niet jouw echte naam te zijn maar kan ook een zelfverzonnen naam zijn.

Gegevens met betrekking tot de (psychische) gezondheid.

Hulpverlening via de chat

Wij verwerken jouw IP-adres en de gegevens die je ons verstrekt via de chat. Omwille van jouw privacy wordt jouw IP-adres gepseudonimiseerd en omgezet in een uniek nummer. Jouw IP-adres is niet zichtbaar voor de hulpverleners van 113.

Daarnaast verwerken wij de chatgesprekken zelf; de chatgesprekken worden opgeslagen.

Gegevens met betrekking tot de (psychische) gezondheid.

Online Therapie/Coaching

Gegevens zoals ingevuld op het intakeformulier, contactgegevens en informatie die je aan ons verstrekt gedurende de online therapie.

Gegevens met betrekking tot de (psychische) gezondheid.

Eventueel gegevens met betrekking tot seksuele voorkeur (voor zover jij deze aan ons verstrekt in het intakeformulier).

Mogelijk verwerken wij ook andere bijzondere categorieën van persoonsgegevens (zoals gegevens over etniciteit of religie), maar alleen als je die zelf aan ons geeft tijdens de online therapie. 

Vragenlijstonderzoeken

Het invullen van vragenlijsten is anoniem. Als je ervoor kiest om ons een e-mailadres te geven voor vervolgonderzoek dan zijn de gegevens die je aan ons geeft via de vragenlijst wel persoonsgegevens.

Gegevens met betrekking tot de (psychische) gezondheid, als je ervoor kiest om ons een e-mailadres te geven.

(Wetenschappelijk) Onderzoek

Bij ons (wetenschappelijk) onderzoek verwerken wij geen persoonsgegevens. Wij anonimiseren jouw persoonsgegevens voordat wij er onderzoek mee doen. Dat wil zeggen dat de gegevens niet langer herleidbaar zijn tot een individu en daarmee geen persoonsgegevens zijn.

Bij ons (wetenschappelijk) onderzoek verwerken wij geen bijzondere categorieën persoonsgegevens. Wij anonimiseren bijzondere categorieën persoonsgegevens voordat wij er onderzoek mee doen. Dat wil zeggen dat de gegevens niet langer herleidbaar zijn tot een individu en daarmee geen persoonsgegevens zijn.

BackUp (mobiele applicatie)

De persoonsgegevens in deze mobiele applicatie worden alleen op jouw eigen smartphone of tablet verwerkt. Wanneer je ervoor kiest een BackUp Box item te delen met een andere BackUp app gebruiker, dan wordt dit item tijdelijk opgeslagen op de servers van een van onze verwerkers. Zie paragraaf  “Met wie delen wij jouw gegevens en waarom?”

Wij verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens.

VraagMaar (mobiele applicatie)

De persoonsgegevens in deze mobiele applicatie worden alleen op jouw eigen smartphone of tablet verwerkt. Alleen jij hebt toegang tot deze persoonsgegevens. Noch 113 noch de ontwikkelaar van deze mobiele applicatie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens. Aldus verwerkt 113 in het kader van de VraagMaar applicatie geen persoonsgegevens.

Voor statistische doeleinden verzamelt 113 geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals met betrekking tot het gebruikte besturingssysteem en het gebruik van de applicatie (waaronder het aantal downloads daarvan). Omdat deze gegevens niet tot jou herleidbaar zijn, zijn dit geen persoonsgegevens.

Wij verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens.

Hulpvogel - De suïcidepreventie game

De persoonsgegevens op deze website worden alleen op jouw eigen smartphone, tablet verwerkt of desktop verwerkt. Alleen jij hebt toegang tot deze persoonsgegevens. Noch 113 noch de ontwikkelaar van deze website heeft toegang tot jouw persoonsgegevens. Aldus verwerkt 113 in het kader van de VraagMaar applicatie geen persoonsgegevens.

Voor statistische doeleinden verzamelt 113 geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals met betrekking tot het behaalde level binnen de game, het aantal keren gestart en afgemaakt. Omdat deze gegevens niet tot jou herleidbaar zijn, zijn dit geen persoonsgegevens.

Wij verwerken geen persoonsgegevens.

Website Samen Minder Suïcide

Gegevens die je aan ons verstrekt wanneer je het contactformulier invult op de website: je naam en e-mailadres en informatie die je invult in open velden.

Wij verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens.

Hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens en wat is de juridische grondslag van de gegevensverwerking?

Voor het verwerken van persoonsgegevens hebben wij een doel nodig. Dit doel verschilt per verwerkingsactiviteit. Bijvoorbeeld: persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van de pre-chat, hebben wij onder andere nodig om hulp te kunnen bieden aan jou of aan een naaste. Dat is dus een van de doelen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in verband met de pre-chat.

Wij mogen jouw persoonsgegevens alleen verwerken als wij ons kunnen beroepen op een juridische grondslag voor de gegevensverwerking. Als wij ons niet kunnen beroepen op zo’n juridische grondslag, dan is de gegevensverwerking niet rechtmatig. Voorbeelden van juridische grondslagen zijn:

 1. jij hebt toestemming gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 2. de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent (bijvoorbeeld een behandelovereenkomst);
 3. de gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust (bijvoorbeeld de verplichting om medische dossiers bij te houden en te bewaren); en
 4. de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde, maar slechts indien jouw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden niet zwaarder wegen.

Ten slotte is het niet zomaar toegestaan om bijzondere persoonsgegevens van jou te verwerken. Een voorbeeld van bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens met betrekking tot jouw (psychische) gezondheid. Wij mogen zulke gegevens alleen verwerken als wij ons kunnen beroepen op een uitzondering in de wet.

 

 

Doel

Juridische grondslag

Uitzondering verwerking bijzondere categorieën van gegevens

Website (Nieuwsbrief)

Versturen van onze 113- nieuwsbrief.

 


Toestemming.


Niet van toepassing.

 

Het IP-adres wordt verwerkt om de onze Website goed te kunnen laten werken, problemen te kunnen oplossen, en misbruik van onze Website en/of aanvallen op onze Website te voorkomen.

 

Gerechtvaardigd belang, namelijk het onderhouden en beveiligen van onze Website.

Niet van toepassing.

 

Website (formulieren)

Afhankelijk van het soort formulier:

Reageren op contactverzoeken of klachten, verzamelen van feedback ten behoeve van onze Hulpverlening, bieden van hulp aan jou of een naaste, suïcidepreventie.

 

Afhankelijk van het soort formulier:

Gerechtvaardigd belang, waaronder het kunnen reageren op verzoeken en klachten, het verbeteren van onze Hulpverlening, het bieden van Hulpverlening, suïcidepreventie.

Toestemming (voor het verwerken van gezondheidsgegevens).

 

Indien  van toepassing:

De verwerking is noodzakelijk met het oog op een goede behandeling of verzorging van jou of een naaste, het beheer van onze instelling, of jouw uitdrukkelijke toestemming.

 

Het IP-adres wordt verwerkt om de onze Website goed te kunnen laten werken, problemen te kunnen oplossen, en misbruik van onze Website en/of aanvallen op onze Website te voorkomen.

Gerechtvaardigd belang, namelijk het onderhouden en beveiligen van onze Website.


Niet van toepassing.

Telefonische hulpverlening

Bieden van hulp aan jou of een naaste, behandeling en suïcidepreventie.

 

 

Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op 113 rust, namelijk de wettelijke bewaarplicht voor behandelgegevens.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een dienstverlenings- of behandelingsovereenkomst.

De verwerking is noodzakelijk met het oog op een goede behandeling of verzorging van jou of een naaste.


Telefoonnummers worden daarnaast opgeslagen ter uitvoering van ons loyale-bellers-beleid (zie onder “overmatig gebruik” op  https://www.113.nl/privacy-en-anonimiteit).

 


Gerechtvaardigde belangen, namelijk het voorkomen van eventuele schadelijke gevolgen die het overmatig gebruik van online-diensten kunnen hebben voor hulpvragers.

 


Niet van toepassing.

 

Wij slaan telefoongesprekken ook op voor begeleidings- en opleidingsdoeleinden. Het is het beleid van 113 dat telefoongesprekken - voor een beperkte periode - mogen worden teruggeluisterd door de hulpverlener met wie jij een gesprek hebt gevoerd en zijn of haar begeleider, als de hulpverlener dit wenst. Op deze manier waarborgen wij de kwaliteit van onze zorg en geven wij uitvoering aan de intercollegiale toetsing door hulpverleners onderling (kwaliteitsbeheer). 


Gerechtvaardigde belangen, namelijk het kunnen begeleiden en opleiden van onze hulpverleners zodat zij jou professioneel te woord kunnen staan, het waarborgen van de kwaliteit van onze zorg, en het uitvoering geven aan intercollegiale toetsing.

 

De verwerking is noodzakelijk met het oog op het beheer van onze instelling.

Pre-chat

Bieden van hulp aan jou of een naaste, behandeling en suïcidepreventie.

 

Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op 113 rust, namelijk de wettelijke bewaarplicht voor behandelgegevens.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een dienstverlenings- of behandelingsovereenkomst.

De verwerking is noodzakelijk met het oog op een goede behandeling of verzorging van jou of een naaste.

IP-adressen worden daarnaast opgeslagen ter uitvoering van ons loyale-chatters-beleid (zie onder “overmatig gebruik” op  https://www.113.nl/privacy-en-anonimiteit).

Gerechtvaardigde belangen, namelijk het voorkomen van eventuele schadelijke gevolgen die het overmatig gebruik van online-diensten kunnen hebben voor hulpvragers.

Niet van toepassing.

Hulpverlening via de chat

Bieden van hulp aan jou of een naaste, behandeling en suïcidepreventie.

Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op 113 rust, namelijk de wettelijke bewaarplicht voor behandelgegevens.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een dienstverlenings- of behandelingsovereenkomst.

De verwerking is noodzakelijk met het oog op een goede behandeling of verzorging van jou of een naaste.

IP-adressen worden daarnaast opgeslagen ter uitvoering van ons loyale-chatters-beleid (zie onder “overmatig gebruik” op  https://www.113.nl/privacy-en-anonimiteit).

Gerechtvaardigde belangen, namelijk het voorkomen van eventuele schadelijke gevolgen die het overmatig gebruik van online-diensten kunnen hebben voor hulpvragers.

Niet van toepassing.

Wij slaan chatgesprekken ook op voor begeleidings- en opleidingsdoeleinden. Het is het beleid van 113 dat chatgesprekken - voor een beperkte periode – mogen worden teruggelezen door de hulpverlener met wie jij een gesprek hebt gevoerd en zijn of haar begeleider, als de hulpverlener dit wenst. Op deze manier waarborgen wij de kwaliteit van onze zorg en geven wij uitvoering aan de intercollegiale toetsing door hulpverleners onderling (kwaliteitsbeheer). 


Gerechtvaardigde belangen, namelijk het kunnen begeleiden en opleiden van onze hulpverleners zodat zij jou professioneel te woord kunnen staan, het waarborgen van de kwaliteit van onze zorg, en het uitvoering geven aan intercollegiale toetsing.

 

De verwerking is noodzakelijk met het oog op het beheer van onze instelling

Online Therapie/Coaching

Bieden van hulp aan jou of een naaste, behandelen van jou of een naaste,  suïcidepreventie.

Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op 113 rust, namelijk de wettelijke bewaarplicht voor behandelgegevens.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een dienstverlenings- of behandelingsovereenkomst.

De verwerking is noodzakelijk met het oog op een goede behandeling of verzorging van jou of een naaste.

Vragenlijstonderzoeken

Ten behoeve van onderzoek naar (i) het effect van de gatekeepertraining, (ii) oorzaken van suïcide of bijdragende factoren, en/of (iii) inzicht in suïcidaliteit en hulpzoekgedrag onder specifieke doelgroepen.

Het mogelijk maken van gerichte(re) suïcidepreventie.

Het corrigeren van onderzoek.

Toestemming.

Uitdrukkelijke toestemming.

BackUp (mobiele applicatie)

Het aanbieden van een app met tools die kunnen helpen een crisis te overbruggen of te voorkomen.

Gerechtvaardigd belang, namelijk het via een app kunnen bieden van houvast bij zelfmoordgedachten en daarmee het nastreven van een van de statutaire doelstellingen van 113.

De verwerking is noodzakelijk om jouw vitale belangen of die van iemand anders te beschermen.

Waar bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren de meeste van jouw persoonsgegevens op servers die zich binnen Nederland bevinden. In ieder geval is ons beleid dat gegevens niet buiten de Europees Economische Ruimte (EER) worden doorgegeven. Alle landen die zich in de EER bevinden, hanteren hetzelfde passende beschermingsniveau van jouw persoonsgegevens als Nederland.

Slechts de persoonsgegevens die wij nodig hebben voor het versturen van de nieuwsbrief worden opgeslagen op de servers van onze verwerker MailChimp in de Verenigde Staten. MailChimp is aangesloten bij het EU – U.S. Privacy Shield, waardoor de doorgifte met voldoende waarborgen is omkleed (conform artikel 45 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming). Meer informatie over het EU – U.S. Privacy Shield kun je hier vinden.

Met wie delen wij jouw gegevens en waarom?

Wij delen jouw persoonsgegevens met verwerkers die op onze instructie en onder onze verantwoordelijkheid een deel van de verwerking van de persoonsgegevens verrichten. Met alle verwerkers hebben wij duidelijke schriftelijke afspraken gemaakt over de manier waarop zij namens ons persoonsgegevens verwerken. Wij zien toe op de naleving van deze afspraken, onder andere door middel van audits. Verwerkers mogen jouw gegevens niet voor hun eigen doeleinden verwerken en moeten deze vernietigen of aan ons teruggeven wanneer wij daarom vragen.

Verder delen wij persoonsgegevens met toezichthouders, opsporingsdiensten of andere overheidsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of in het hieronder beschreven geval.

Net zoals artsen en andere hulpverleners zijn de medewerkers van 113 gebonden aan hun beroepsgeheim. Dit kan niet worden doorbroken, tenzij er sprake is van een zogenaamd “conflict van plichten”. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ernstig gevaar dat dreigt voor anderen en dat alleen kan worden voorkomen door derden in te schakelen, bijvoorbeeld een behandelaar of de hulpdiensten. De hulpverlener moet dan afwegen of het gevaar zo groot is dat het doorbreken van het beroepsgeheim in verhouding staat tot het gevaar (proportionaliteit) en dat het gevaar niet met een minder ingrijpend alternatief kan worden afgewend (subsidiariteit). Als wij gegevens van jou hebben (zoals bijvoorbeeld jouw IP-adres), zullen wij deze in uiterste nood (laten) gebruiken.

 

Verwerkers

Website (Nieuwsbrief)

Mailchimp, ten behoeve van het verzenden van onze 113-nieuwsbrief.

Website (formulieren)  

Geen.

Telefonische hulpverlening

Quandago, het platform voor onze telefonie.

Pre-chat

Quandago, ter ondersteuning van de chatfunctie.

Hulpverlening via de chat


Quandago, ter ondersteuning van de chatfunctie.

Online Therapie/Coaching

Jouw Omgeving en Bright Plan, onze e-health behandelplatformen.

Vragenlijstonderzoeken

Geen.

BackUp (mobiele applicatie)

Zenjoy, de ontwikkelaar van de BackUp app.

In absolute uitzonderings- en crisisgevallen kunnen chatgegevens, telefoon en therapiegegevens met hulpdiensten worden gedeeld.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor wij de persoonsgegevens verwerken. De bewaartermijn kan per doel verschillen.

 

Bewaartermijn

Website (Nieuwsbrief)

Als je je hebt aangemeld voor de 113-nieuwsbrief, bewaren wij jouw gegevens totdat jij je weer afmeldt voor de nieuwsbrief.

Website (formulieren)

Afhankelijk van het doel van het specifieke formulier, maar doorgaans bewaren wij formulieren maximaal één jaar na het laatste contact met jou.

Telefonische hulpverlening

(Medische) gegevens die deel uitmaken van jouw behandelingsdossier worden – in overeenstemming met de wettelijke bewaarplicht – gedurende 15 jaar bewaard. Ook telefoongesprekken die geen deel uitmaken van een behandelingsdossier worden voor 15 jaar bewaard.

Het is het beleid binnen 113 dat telefoongesprekken slechts voor een periode van één (1) maand mogen worden teruggeluisterd door de hulpverlener en zijn of haar begeleider ten behoeve van begeleidings- en opleidingsdoeleinden, zoals beschreven onder “Hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens en wat is de juridische grondslag van de gegevensverwerking?”

Pre-chat

(Medische) gegevens die deel uitmaken van jouw behandelingsdossier worden – in overeenstemming met de wettelijke bewaarplicht – gedurende 15 jaar bewaard. Ook pre-chat informatie die geen deel uitmaakt van een behandelingsdossier wordt voor 15 jaar bewaard.

Hulpverlening via de chat

(Medische) gegevens die deel uitmaken van jouw behandelingsdossier worden – in overeenstemming met de wettelijke bewaarplicht – 15 jaar bewaard. Ook chatgesprekken die geen deel uitmaken van een behandelingsdossier worden voor 15 jaar bewaard.

Het is het beleid binnen 113 dat chatgesprekken slechts voor een periode van één (1) maand mogen worden teruggelezen door de hulpverlener en zijn of haar begeleider ten behoeve van begeleidings- en opleidingsdoeleinden, zoals beschreven onder “Hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens en wat is de juridische grondslag van de gegevensverwerking?”

Online Therapie/Coaching

(Medische) gegevens die deel uitmaken van jouw behandelingsdossier worden gedurende – in overeenstemming met de wettelijke plicht – 15 jaar bewaard.

Vragenlijstonderzoeken (indien je ons een e-mailadres hebt gegeven)

Tot het moment dat je ons vraagt jouw e-mailadres te verwijderen en anders verwijderen wij na twee (2) jaar jouw e-mailadres. Nadat wij jouw e-mailadres hebben verwijderd, zijn de overige gegevens uit de vragenlijst anoniem en geen persoonsgegevens meer. Die anonieme gegevens bewaren wij blijvend.

BackUp (mobiele applicatie)

Gedeelde BackUp-items worden maximaal 6 maanden opgeslagen, tenzij dit item eerder wordt gedownload door de ontvanger. Op het moment van downloaden wordt het gedeelde item van de servers van Zenjoy BVBA verwijderd.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, het recht om jouw gegevens te laten rectificeren of te laten verwijderen, het recht om beperking van verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen, het recht om jouw gegevens te laten overdragen (aan een derde) en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. De meeste van deze rechten zijn niet absoluut en kun je alleen uitoefenen als je aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

Hieronder beschrijven wij jouw rechten in meer detail. Je kunt jouw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Wij zullen uiterlijk binnen één maand op een verzoek van jou reageren, maar hebben het recht om deze termijn met twee maanden te verlengen (bijvoorbeeld wanneer jouw verzoek erg ingewikkeld is). Als wij de reactietermijn verlengen, dan zullen wij dat jou binnen één maand na jouw verzoek vertellen.

Recht van inzage: Je kunt ons vragen te bevestigen of wij persoonsgegevens van jou verwerken. Als dit het geval is, kun je ons om inzage in die persoonsgegevens vragen. Wij zullen jou dan een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die wij verwerken. Rechten en vrijheden van anderen kunnen in de weg staan aan het verstrekken van een kopie van jouw persoonsgegevens. Wij mogen jou vragen om te specificeren op welke informatie of welke verwerkingsactiviteiten het verzoek betrekking heeft.

Recht om (expliciete) toestemming in te trekken: Als de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op jouw toestemming (zie paragraaf “Wat is de juridische grondslag van de gegevensverwerking?” voor meer informatie) dan heb je altijd het recht om jouw toestemming weer in te trekken. Dit betekent dat wij jouw persoonsgegevens niet langer mogen verwerken voor de doeleinden waar je ons toestemming voor hebt gegeven. Let op: het intrekken van jouw toestemming doet geen afbreuk aan de geldigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens voordat je jouw toestemming introk.

Recht op rectificatie: Je kunt ons vragen jouw persoonsgegevens te corrigeren als deze niet juist zijn. Ook kun je ons vragen om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Recht van bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt dit recht alleen als wij jouw persoonsgegevens verwerken op de grondslag dat dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde doeleinden (zie paragraaf “Hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens en wat is de juridische grondslag van de gegevensverwerking?” voor meer informatie).

Wij zullen aan jouw verzoek voldoen en de verwerking staken, tenzij wij:

 • dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om door te gaan met de verwerking en deze gronden zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden; of
 • de persoonsgegevens nodig hebben in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht om bezwaar te maken tegen ‘direct marketing’: Verwerken wij jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (het versturen van de 113-nieuwsbrief), dan heb je het recht hiertegen bezwaar te maken. Indien je van dit recht gebruik maakt, zullen wij stoppen met de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dit doel. In dat geval ontvang je niet langer onze nieuwsbrief.

Recht op beperking van de verwerking: Je kunt ons verzoeken onze verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Als wij aan jouw verzoek voldoen, zullen wij - naast opslag - jouw persoonsgegevens slechts verwerken (i) met jouw toestemming; (ii) voor de instelling, uitvoering of onderbouwing van een rechtsvordering; (iii) om de rechten van anderen te beschermen; of (iv) om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een Lidstaat.

Wij zullen de verwerking beperken als:

 • jij de juistheid van jouw persoonsgegevens betwist, en wel voor de periode die ons in staat stelt om de juistheid van jouw gegevens te controleren;
 • onze verwerking van jouw persoonsgegevens onrechtmatig is en jij je verzet tegen het wissen van jouw persoonsgegevens, en jij in plaats van wissing ons vraagt om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken;
 • wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar jij ze nodig hebt voor het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering; en
 • jij bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, voor de periode die wij nodig hebben om te beoordelen of onze gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zwaarder wegen dan jouw belangen.

Indien wij de verwerking van jouw persoonsgegevens hebben beperkt, zullen wij jou informeren voordat wij de beperking opheffen.

Recht op verwijdering (‘recht op vergetelheid’): Je hebt het recht jouw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit recht is niet absoluut. Dat wil zeggen dat wij niet altijd verplicht zijn om aan jouw verzoek te voldoen.

Wij moeten jouw persoonsgegevens verwijderen als een van de onderstaande situaties van toepassing is:

 • jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld of hebben verwerkt;
 • je trekt jouw toestemming in en er is geen andere wettelijke grondslag om de persoonsgegevens verder te verwerken. Dit is alleen van toepassing als wij jouw persoonsgegevens op basis van toestemming verwerken; zie voor meer informatie onder “Hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens en wat is de juridische grondslag van de gegevensverwerking?”;
 • je maakt bezwaar tegen de verwerking en wij hebben geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan jouw belangen;
 • wij hebben jouw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerkt;
 • om te voldoen aan een wettelijke plicht op grond van het recht van de Europese Unie of Nederlands recht. 

Wij zijn niet verplicht om aan een verzoek tot verwijdering te voldoen voor zover de verwerking van jouw persoonsgegevens nodig is voor onder andere:

 • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • de nakoming van een wettelijke plicht die is neergelegd in het recht van de Europese of Unie of het Nederlandse recht; of
 • het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Recht op gegevensoverdracht: Je hebt het recht om jouw gegevens te verkrijgen of deze over te laten dragen aan een derde (als dit technisch mogelijk is). Let op, dit recht heb je alleen wanneer de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming of omdat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en 113, en slechts voor zover de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Als wij aan jouw verzoek voldoen, zullen wij jouw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. Zijn wij van oordeel dat het voldoen aan jouw verzoek tot gegevensoverdracht afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen, dan hoeven wij niet aan jouw verzoek te voldoen.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder: Wij streven er altijd naar om aan verzoeken en eventuele klachten tegemoet te komen. In aanvulling daarop heb je het recht je te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens met verzoeken en klachten. Als je niet in Nederland woont, kun je ook terecht bij jouw lokale privacy toezichthouder. Daarnaast kun je terecht bij de toezichthouder van de lidstaat waarin je werkt of waar de vermeende inbreuk op de verwerking van jouw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden. De gegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ DEN HAAG

088 – 1805 250

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt tot personen die hier noodzakelijkerwijs toegang tot hebben. De Website is beveiligd door middel van een SSL-certificaat (https). Voor online-communicatie gebruikt de hulpverlener een computer die is uitgerust met wachtwoordprotectie, een up-to-date virusscanner, firewall en recente patches voor de software waarmee wij werken. De betrouwbaarheid en de veiligheid van de chatcontacten worden gewaarborgd doordat de chatapplicatie zich binnen een beveiligde omgeving bevindt. Ook onze webservers draaien in een beveiligde omgeving. Onze servers en de data daarop zijn alleen toegankelijk door geautoriseerde personen.