Denk je aan Zelfmoord?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

 

 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken

Hoe gaan we om met je privacy?

Als je meedoet aan het onderzoek naar de ervaringen van nabestaanden geef je ook toestemming om je gegevens te verzamelen, gebruiken en bewaren. Dit is nodig om de vragen van dit onderzoek te kunnen beantwoorden en de resultaten te publiceren. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Je kunt je deelname op elk moment stopzetten, zonder opgave van reden.

Hoe gebruikt 113 Zelfmoordpreventie je gegevens? Door het invullen van de vragenlijst verkrijgt 113 kennis over actuele risicofactoren van zelfdoding in Nederland. De onderzoekers van 113

Zelfmoordpreventie analyseren de resultaten van alle ingevulde vragenlijsten jaarlijks zodat professionals en beleidsmakers de preventie van zelfdoding in Nederland zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De verkregen kennis vertalen we samen met ervaringsdeskundigen, experts uit de praktijk, beleidsmakers en de universiteit naar aanbevelingen voor bestaande en nieuwe interventies voor de preventie van zelfdoding en acties voor regionaal en landelijk beleid. Ook de politiek wordt met behulp van de uitkomsten actief benaderd om aandacht te vragen voor veranderingen die nodig zijn..

Daarnaast gebruiken we de gegevens van de vragenlijst om te bepalen welke nabestaanden worden uitgenodigd voor een mondeling interview. In dat interview gaan we dieper in op belangrijke factoren die tot de zelfdoding van een naaste hebben geleid en maken we een reconstructie van de laatste maanden voor de zelfdoding. We nodigen verschillende nabestaanden uit voor het interview. Dit hangt af van de leeftijd en/of regio van de naaste die overleden is, of een bepaalde trend die we nader willen onderzoeken (bijvoorbeeld de stijging van zelfdodingen onder jongvolwassenen). De verkregen kennis maakt het mogelijk om projecten van 113 Zelfmoordpreventie en de Landelijke Agenda Suïcidepreventie beter uit te voeren.

Hoe beschermen we je privacy?

Om je privacy te beschermen, geven wij je gegevens een code. De gegevens die direct naar je verwijzen worden dan niet meer gebruikt. Alleen de onderzoekers en databeheerder weten welke code je hebt. Als we je gegevens verwerken, gebruiken we steeds alleen die code. In de rapportages over het onderzoek kan niemand terughalen dat het over jou ging of over je naaste die door zelfdoding is overleden.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je gegevens 10 jaar bij 113 Zelfmoordpreventie.

Welke persoonsgegevens verwerken jullie?

In de vragenlijsten vragen we naar persoonsgegevens van je naaste zoals geslacht, geboortejaar, huishoudsamenstelling, opleidingsniveau, werksituatie en financiële situatie. Verder vragen we naar bijzondere persoonsgegevens zoals algemene gezondheid, mentale gezondheid, alcoholgebruik en sociale steun. Op gegevens van overleden personen is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet van toepassing. Dit betekent dat de onderzoekers het recht hebben om deze persoonsgegevens te verwerken.

Je kunt de onderzoekers vragen om een digitale kopie van je gegevens die voor het onderzoek zijn gebruikt. Je kunt de onderzoekers ook vragen om je gegevens te verwijderen voor het onderzoek. Meer weren over je rechten bij de verwerking van persoonsgegevens? Ga naar https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens.

Bij wie kan ik terecht voor vragen?

Voor meer vragen over je rechten of een klacht over je privacy, kun je contact opnemen met degene die verantwoordelijk is voor de verwerking van je gegevens. Voor dit onderzoek is dat senior onderzoeker dr. S. Mérelle ([email protected]). Ben je ontevreden over hoe wordt omgegaan met je privacy? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van 113 Zelfmoordpreventie via [email protected]. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.