Suïcidepreventie Actienetwerk

Zes regio’s maken deel uit van het Suïcidepreventie Actienetwerk (Supranet), een initiatief van 113. Steeds meer organisaties en sectoren vinden dat suïcidepreventie niet alleen de verantwoordelijkheid is van de zorgsector. Succesvolle suïcidepreventie werkt alleen in een zogeheten community-aanpak. Familie en naasten, GGD’en, de wijk- of buurtteams, huisartsen, scholen, politie, (sport)verenigingen, ggz-instellingen, maar ook de vervoers- en sociaaleconomische sector werken binnen de Supranet Community-aanpak intensief samen.

Zes regio’s zijn proeftuin voor Supranet Community

De GGD-regio’s in Zuid-Oost Brabant, Zaanstreek Waterland, Zeeland, Friesland, regio Kennemerland en Haarlemmermeer en Groningen zijn in september 2016 gestart als proeftuin voor Supranet Community. In de proeftuinen staat lokale samenwerking en actiegericht werken voorop. Wat de lokale partners bindt, is dat ze niet langer willen dat burgers in hun regio eenzaam en radeloos sterven door zelfmoord. De regierol ligt in de meeste regio’s bij de GGD’en. Door samenwerking met andere sectoren maak je het verschil.

Bekijk de korte impressie van de zes regio’s.

Wat houdt de Supranet Community-aanpak in?

Volgens internationaal voorbeeld, richt de Supranet Community-aanpak zich tegelijkertijd op vier acties:

  1. Versterken van suïcidepreventie in de huisartspraktijk. Het gaat om het signaleren, bespreken, diagnosticeren en adequaat behandelen of verwijzen van suïcidaal gedrag. Hierbij hoort het maken van afspraken met ketenpartners over doorverwijzen en intercollegiaal overleg. Ketenpartners kunnen zijn POH-GGZ, het wijkteam, ziekenhuis (PAAZ) en ggz (crisisdienst).
  2. Trainen van gatekeepers in welzijnsorganisaties, op scholen, in kerken, in wijkteams, in bedrijven en bij sportverenigingen  in het herkennen van en omgaan met suïcidaal gedrag.
  3. Actief benaderen van specifieke risicogroepen voor hulp door (eerste- of tweedelijns) zorgprofessionals en/of door naasten uit hun sociale omgeving. Het gaat enerzijds om mensen (met name mannen) van middelbare leeftijd met een arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering en anderzijds om jongeren tussen de 12 en de 25 jaar (waaronder ook LHBT-jongeren).
  4. Organiseren van een effectieve publiekscampagne gericht op diverse doelgroepen. Via allerlei communicatiemiddelen (waaronder folders, films, events, social media) en de inzet van lokale media (kranten en televisiezenders) breng je in jouw regio suïcidepreventie onder de aandacht.

Succesvolle internationale voorbeelden

Het Supranet Community-model is ontwikkeld en onderzocht door de European Alliance Against Depression (EAAD) en inmiddels in meer dan 15 landen toegepast. In Duitsland heeft dit programma in twee jaar tijd geleid tot 32% vermindering van suïcidepogingen en suïcides.

Supranet Community wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. 113 is initiatiefnemer van dit actienetwerk. Supranet Community loopt van 1 september 2016 tot de zomer van 2018.

Meer informatie of vragen over Supranet Community? Neem dan contact op met Roxanne Meijer-Dellemijn of Meike Baretta of een van onze andere kwartiermakers.

EAAD suicide prevention 113 Zelfmoordpreventie