Onderzoek

113 doet wetenschappelijk onderzoek om een (snelle) daling van het aantal suïcides in Nederland te bevorderen. Ons onderzoeksteam bestaat uit junior onderzoekers, promovendi en senior onderzoekers. Daarnaast werken er vaak  onderzoek-stagiair(e)s en scriptiestudenten aan onze onderzoeken mee.

Cijfers zelfdoding in Nederland

Klik voor een overzicht van de cijfers met betrekking tot suïcide op onderstaand plaatje.

cijfers

Publicaties

 • Bespreken van suïcidaliteit met depressieve patiënten: een onderzoek in Nederlandse huisartspraktijken
  (Elke Elzinga, Renske Gilissen, Gé A Donker, Aartjan T F Beekman en Derek P de Beurs)
  113 heeft in samenwerking met het Nivel onderzoek gedaan naar hoe huisartsen omgaan met het bespreken van suïcidale gedachten met depressieve patiënten. Dit onderzoek is uitgevoerd in 39 Nederlandse huisartsenpraktijken, die aangesloten zijn bij het Nivel (de Nivel peilstations). Gedurende 2017 hebben de betrokken huisartsen in totaal 1034 vragenlijsten ingevuld over consulten met depressieve patiënten.
  Lees meer

 • Evaluatie van de impact en haalbaarheid van het suïcidepreventie actie netwerk in Nederland: Stichting SUPRANET GGZ
  (Kim Setkowski, Jan Mokkenstorm, Anton J.L.M. van Balkom, Gerdien Franx, Inge Verbeek- van Noord, Dave Dongelmans, Merijn Eikelenboom en Renske Gilissen)
  In 2016 werd Stichting SUPRANET GGZ opgericht, het lerend netwerk voor –en door GGZ-professionals dat streeft naar minder suïcides door steeds betere zorg. Stichting SUPRANET GGZ is geïnitieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarin Stichting 113 Zelfmoordpreventie coördinerende rol vervult. Op dit moment hebben 13 grote GGZ-instellingen zich als deelnemer bij Stichting SUPRANET GGZ aangesloten. Stichting SUPRANET GGZ spiegelt zich nadrukkelijk aan Stichting NICE, het landelijk lerend netwerk van Intensive Care afdelingen in Nederland.
  Lees meer
   
 • Knelpunten in SEH-zorg voor suïcidepogers
  (Saskia Y.M. Mérelle, Ina Boerema, M. Christien van der Linden en Renske Gilissen)
  Het doel van dit onderzoek was om knelpunten in de zorg voor patiënten die na een suïcidepoging op de SEH komen te inventariseren. SEH-artsen en -verpleegkundigen en leidinggevenden acute zorg van 7 SEH’s verspreid over het land deden mee aan een vragenlijstonderzoek van 113 Zelmoordpreventie. Onvoldoende kennis en vaardigheden bij het SEH-personeel, een soms negatieve attitude jegens suïcidepogers en een hoge werkdruk belemmeren de zorg voor suïcidepogers op de SEH. Gerichte scholing, een rustige ruimte en inzet van specialistische zorg kunnen deze zorg verbeteren. 113 Zelfmoordpreventie neemt als coördinator van de ‘Landelijke agenda suïcidepreventie’ het initiatief om in de komende jaren samen met de beroepsgroepen voor SEH-artsen en -verpleegkundigen wat te doen aan deze knelpunten.
  Lees de samenvatting
  Lees het volledige artikel
   
 • Characteristics Associated with Non-Disclosure of Suicidal Ideation in Adults
  (Saskia Mérelle, Elise Foppen, Renske Gilissen, Jan Mokkenstorm, Resi Cluitmans en Wouter Van Ballegooijen)
  Zelfmoordgedachten; wie praat er niet over? Suïcidepreventie is vaak afhankelijk van de bereidheid of het vermogen van mensen om over hun suïcidale gedachten te praten. Onderzocht werd welke kenmerken volwassenen hebben die niet praten over hun suïcidale gedachten.
  Lees meer
   
 • Suicide Prevention Guideline Implementation in Specialist Mental Healthcare Institutions in The Netherlands
  (Jan Mokkenstorm, Gerdien Frankx, Renske Gilissen, Ad Kerkhof and Johannes Hendrikus Smit)
  Jaarlijks overlijden er in Nederland drie maal meer mensen door suïcide dan door verkeersongevallen. Suïcide is een ramp met de omvang van de Watersnoodramp van 1953, die ieder jaar weer over ons land spoelt. Als antwoord hierop startte het Ministerie in 2014 met meer dan 20 veldpartijen de Landelijke Agenda Suïcidepreventie (hyperlink). De voortgang van deze Agenda wordt aangejaagd, gecoördineerd en geëvalueerd door 113 Zelfmoordpreventie.
  Lees meer
   
 • Suicide prevention gatekeeper training in The Netherlands improves gatekeepers' knowledge of suicide prevention and their confidence to discuss suicidality, an observational study
  (Sanne Terpstra, Aartjan Beekman, Jens Abbing, Sabine Jaken, Martin Steendam en Renske Gilissen)
  Gatekeeper trainingen van 113Suicide preventie zijn effectief. Een van de pijlers van Supranet Community is het trainen van gatekeepers. De gatekeeper training is bedoeld voor professionals die relatief veel in aanraking komen met mensen die suïcidale gedachten hebben, zoals uitkering verstrekkers, schuldhulpverleners, schooldecanen, bedrijfsartsen, et cetera.
  Lees meer
   
 • Suïcide per werksector
  (Renske Gilissen & Guus Berkelmans)
  Dit artikel laat zien bij welke werksectoren suïcide veel voorkomt in de periode 2013-2016 in Nederland. De meeste suïcides (in relatieve en absolute zin) komen voor  bij uitzendkrachten die werken bij uitzendbedrijven. Relatief zien we veel suïcides bij mensen die werken bij instellingen of diensten die zich bezighouden met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw), Werk en (re)integratie) en bij mensen die werken bij de taxi- en ambulancevervoer.
  De gezondheidssector scoort hoog als het gaat om absolute aantallen. Opvallend voor de agrarische sector is de toename van het aantal suïcdes..De grootste toename zien we echter in de werk- en (re)integratie sector.
  Lees meer

 • Proefschrift On the road to zero suicides: Implementation studies
  Het is uit wetenschappelijk onderzoek bekend dat verhoging van de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor suïcidale mensen tot minder suïcides leidt. Het ongefundeerde idee dat suïcides uiteindelijk niet te voorkómen zijn, heeft het verbeteren van de suïcidepreventie lang in de weg gestaan. Zoals de studies in dit proefschrift laten zien, is hier in de loop van de afgelopen tien jaar bescheiden verandering in gekomen. Het proefschrift beschrijft het proces en de uitkomsten van twee strategieën die hieraan een bijdrage hebben geleverd. Ook geeft het antwoord op de vraag hoe rationeel het is om de verbetering van de zorg voor suïcidale mensen te versnellen met een ambitieuze Zero Suicide benadering.
  Lees meer

Onze onderzoeksactiviteiten

113 houdt zich bezig met verschillende soorten onderzoeken. De onderzoeken doen we in samenwerking met verschillende partijen. Onze onderzoeksactiviteiten zijn ingedeeld in:

1. Het versterken van de hulpverlening van 113

113 doet er alles aan om de hulpverlening te verbeteren. Daarom onderzoeken we of we onze  online en telefonische diensten op een effectieve manier inzetten. Door onderzoek te doen vergroten we onze kennis van effectieve (online) behandeling van suïcidaal gedrag en kunnen we gericht de kwaliteit van de diensten van 113 bevorderen. Dit doen we in samenwerking met internationale hulplijnen in België, de VS, Denemarken en Australië.

2. Evaluatie van landelijke 113-projecten

a) Evaluatie Landelijke Agenda

In het kader van de Landelijke Agenda suïcidepreventie, gecoördineerd door 113, zijn worden diverse landelijke activiteiten uitgevoerd binnen de zorg, het onderwijs, de media en het sociaal-economisch domein.  Onze onderzoeksafdeling evalueert deze onderdelen. Binnen de zorg zijn bijvoorbeeld spoedeisende hulpafdelingen onderzocht en 25 GGZ-instellingen actief betrokken. Kwartiermakers van 113 bezoeken de GGZ-instellingen twee keer per jaar en brengen de suïcidepreventie-activiteiten in beeld. Het hiervoor ontwikkelde meetinstrument, de Monitor voortgang Suïcidepreventie binnen de GGZ, is een ‘verbeterinstrument’ bij het realiseren van optimale suïcidepreventie in GGZ-instellingen. De eerste resultaten laten zien dat er in de afgelopen jaren duidelijke verbeteringen zijn doorgevoerd.

b) Onderzoek van lerend netwerk Supranet (Suicidepreventie actienetwerk)

Supranet bestaat uit twee onderdelen: Supranet GGZ en Supranet Community

 • Supranet GGZ is een landelijk lerend netwerk van en voor de GGZ. Het doel van het netwerk is de organisatie van suïcidepreventie binnen de GGZ te verbeteren. Er nemen al 14 GGZ-instellingen verspreid over het land deel aan het netwerk. Eind 2016 is bij 113 een promotietraject gestart dat de haalbaarheid en impact van Supranet GGZ onderzoekt. Het vierjarige onderzoeksproject wordt gefinancierd door ZOnMW, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.
 • Supranet Community is opgezet met het idee dat suïcidepreventie niet alleen de verantwoordelijkheid is van de zorgsector. Het is gebaseerd op een effectief bevonden aanpak afkomstig uit Duitsland (European Alliance Against Depression: EAAD). In 2017 zijn 7 regio’s in Nederland gestart met Supranet Community. De deelnemers werken binnen en buiten de zorg samen in lokale netwerken (communities) aan veilige en effectieve suïcidepreventie. Er wordt onderzoek gedaan om het effect van de implementatie in de proeftuinregio’s in Nederland te meten. Het onderzoek van Supranet Community bevat ook een procesevaluatie. Deze evaluatie brengt succesfactoren en belemmeringen in kaart, om te kunnen leren van de proeftuinen en om de opgedane kennis te kunnen verspreiden naar andere regio’s.

3. Inzicht geven in landelijke vraagstukken (CBS)

De onderzoeksafdeling gebruikt data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor onderzoek  van landelijke vraagstukken gericht op het voorkomen van suïcide. Doel van het onderzoek is onder meer inzicht te krijgen in wat heeft bijgedragen aan de toename in het aantal suïcides sinds 2007. De resultaten worden gebruikt om de suïcidesterfte in Nederland gericht te kunnen verminderen.

SureNet

113 is samen met VUMC Psychiatrie en VU klinische psychologie partner in het nationale research consortium  SureNet: Suïcide Research Netherlands. Het richt zich op wetenschappelijk onderzoek om een daling van het aantal suïcides in Nederland te bewerkstelligen. 

Wil je meer informatie over het onderzoek bij 113? Neem dan contact op met dr. R. (Renske) Gilissen.